Ochrana osobních údajů

Pravidla zpracování osobních údajů – CITY CLUB

Provozovatel podniku CITY CLUB na adrese Meziříčská 1710, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm (dále též jen jako „CITY CLUB“), pan Pavel Zeť, IČ 10187707, sídlem Dolní 440, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm tímto jako správce osobních údajů informuje všechny návštěvníky podniku, webových stránek www.cityclubroznov.cz, zákazníky nebo potenciální zákazníky, apod., o pravidlech zpracování a ochrany Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány transparentním a zákonným způsobem v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Primárně zpracováváme Vaše osobní údaje při těchto činnostech:

  • objednávání jídel včetně rozvozu k Vám domů či na jiné dohodnuté místo,
  • rezervací míst a služeb, které poskytujeme zákazníkům v našich prostorách.

Sekundárně zpracováváme Vaše osobní údaje taktéž v případech:

  • kdy nás chcete kontaktovat v jakékoliv jiné věci, která se týká CITY CLUBU, např. ohledně námětů a připomínek k poskytovaným službám, dotazů, apod.,
  • kdy se chcete stát členem našeho týmu jako zaměstnanec, dodavatel, apod.

A) V jakém rozsahu a za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje

Pokud nás oslovíte telefonicky či prostřednictvím webové stránky, resp. profilu CITY CLUBU na sociální síti  Facebook, a to ohledně objednávky jídla včetně dopravy na požadované místo, budeme o Vás zpracovávat jméno a příjmení, adresu dodání, telefonní číslo, případně též e-mailovou adresu. Tyto osobní údaje jsou pro nás nezbytné pro splnění smlouvy.

Pokud si u nás rezervujete místo k sezení či některou z poskytovaných služeb (např. bowlingovou dráhu), budeme o Vás zpracovávat jméno a příjmení, telefonní číslo a případně též e-mailovou adresu. Rovněž tyto údaje jsou pro nás nezbytné pro splnění smlouvy.

Pokud se na nás obrátíte v jiných věcech týkajících se CITY CLUBU, potřebujeme Vaše údaje k tomu, abychom s Vámi mohli komunikovat.

V případech, kdy nás oslovíte jako potenciální spolupracovník, ať již zaměstnanec či dodavatel, pak o Vás zpracováváme nejen jméno a příjmení a kontaktní údaje jako telefonní číslo a e-mailovou adresu, ale u fyzických podnikajících osob rovněž identifikační číslo podnikatele a sídlo.

Pokud nám zašlete svůj životopis, zpracováváme rovněž údaje, které jsou obsaženy v životopise, a to včetně fotografií. Uvedené údaje jsou pro nás nezbytné, abychom s Vámi mohli komunikovat a posoudit možnosti realizace vzájemné spolupráce v některé z možných forem, a tedy s Vámi vstoupit do určitého smluvního vztahu.

B) Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje

Provozovatel zpracovává osobní údaje jak svými vlastními silami, tedy prostřednictvím úzkého okruhu osob z řad zaměstnanců, kteří informace potřebují k výkonu pracovní činnosti, tak v nezbytné míře za využití služeb vybraných externích zpracovatelů, kdy jde primárně o externí účetní kanceláře, daňové poradce a osoby poskytující cloudové a IT služby.

C) Jak dlouho zpracováváme Vaše osobní údaje

Při objednávání jídel včetně rozvozu k Vám domů či na jiné dohodnuté místo potřebujeme Vaše údaje delší dobu z důvodů ochrany našich práv a oprávněných zájmů, a budeme je tedy zpracovávat, to však nejvýše po dobu čtyř let od splnění příslušné smlouvy (tedy od zaplacení a dodání objednaného jídla). Stejně tak pokud jde o objednání bowlingové dráhy (tedy od poskytnutí služby a jejího zaplacení).

Dále můžeme zpracovávat osobní údaje po dobu, po kterou je to třeba k plnění našich povinností podle platných právních předpisů (například účetní a daňové předpisy).

V ostatních případech, zejména pokud nám zašlete svůj životopis anebo nás oslovíte s nabídkou spolupráce či jen s dotazem, připomínkou, apod., budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu jednoho roku, pokud nám neudělíte souhlas s dalším zpracováním osobních údajů, např. pro pozdější oslovení Vaší osoby ze strany CITY CLUBU. V případě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů můžete tento kdykoliv odvolat jednoduchou žádostí zaslanou alespoň formou e-mailu na adresu [email protected].

D) Cookies

Pokud navštívíte naše webové stránky, mohou být ve Vašich zařízeních (počítač, mobilní telefon) a internetových prohlížečích, které používáte, uloženy tzv. cookies, což jsou malé datové soubory sloužící k identifikaci návštěvníků webových stránek. Součástí cookies jsou jedinečné identifikátory pro rozpoznání Vašeho zařízení při vstupu na naši webovou stránku.

Cookies nám pomáhají zajišťovat správný a efektivní provoz našich webových stránek (technické cookies – nutné cookies), analyzovat návštěvnost webových stránek (analytické či statistické cookies), zobrazovat personalizovanou reklamu (marketingové cookies), zapamatovat si různé preference konkrétních návštěvníků webových stránek (preferenční cookies), apod.

Používáním cookies dochází ke zpracování osobních údajů.

Příslušné právní předpisy nám přikazují získat od návštěvníků našich webových stránek souhlas s používáním cookies, vyjma technických cookies, jejichž využití je nutné pro správnou funkci našich webových stránek.

Proto pokud vstoupíte na naše webové stránky, budete Vám nabídnuto nastavení používání cookies, kde si můžete dle Vaší volby nastavit jednotlivé druhy cookies a odsouhlasit či odmítnout jejich použití. Pouze u nutných cookies (technické cookies) je přednastaven jako nezměnitelný a nezrušitelný souhlas s jejich použitím.

E) Jaká máte vůči nám práva

Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte zejména tato práva ke shromážděným osobním údajům, které se Vás týkají:

  • právo na přístup k osobním údajům, což znamená, že nás můžete požádat o potvrzení, zda o Vás zpracováváme nějaké osobní údaje, a v případě že ano, o sdělení informací, jaké údaje o Vás zpracováváme a proč, tedy za jakým účelem a z jakého právního důvodu, a rovněž z jakého zdroje byly získány a jak dlouho je budeme uchovávat. Rovněž můžete požádat o informaci, zda dochází k automatizovaného rozhodování, včetně profilování.
  • právo na opravu a doplnění osobních údajů, v případě zjištění nesprávností či neúplností u Vašich osobních údajů.
  • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro stanovený účel (odpadne důvod, proč údaje dále uchovávat či jinak zpracovávat); pokud jde o protiprávní zpracování; pokud vznesete důvodnou námitku proti zpracování a současně neexistují žádné převažující oprávněné důvody svědčící zpracování; anebo pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů či pokud bude existovat důvod zvláštní právní povinnosti správce osobních údajů.
  • právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud popřete přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti; pokud je zpracování protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho požadujete omezení jejich použití; pokud již nepotřebujeme údaje pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; pokud jste vznesli námitku proti zpracování a dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
  • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to včetně námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.
  • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, e-mail: [email protected], www.uoou.cz.

—————————————— 

Stran realizace Vašich práv můžete využít rovněž adresu naší elektronické pošty [email protected].

Tato pravidla ochrany osobních údajů jsou účinná od 1.1.2022.